PCB Arındırma

Kullanılmış PCB ve PCB içeren madde ve ekipmanları elinde bulunduranlar, çevre ve insan sağlığının korunması için her türlü önlemi almakla yükümlüdür.

Şirketimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan almış olduğu 227240872.0.1 Belge Numaralı Çevre İzin ve Lisans Belgesi kapsamındaki  Poliklorlu bifenil içeren atıklarınızı (Atık Kodu: 16 02 09, 16 02 10) sahanızdan teslim alıp Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak PCB ile kirlenmiş sıvı, ekipman ve her türlü malzemenin güvenli koşullar altında yeniden kullanılmasını, geri dönüşümünü ya da bertarafını mümkün kılmakta ve PCB’li ekipmanlardaki sıvıların, PCB içermeyen uygun sıvılarla değiştirilmesini sağlamaktadır.